دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (ناهید رحمانی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

تصویر زن در سنگ صبور صادق چوبک و میرامار نجیب محفوظ

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر ابوالقاسم قوام

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مریم صالحی‌نیا

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّدجواد مهدوی، دکتر سمیرا بامشکی

 

نگارش:

ناهید رحمانی

 

 

ساعت 11 روز دو‌شنبه 1395/7/12

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی