دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (نغمه دادور)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

کتاب‌شناسی تحلیلی شاهنامه از 1304 تا 1367

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمود فتوحی، دکتر امید سالار، دکتر امید همدانی

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر محمّدرضا راشد محصل، دکتر ابوالقاسم قوام

 

 

استاد داور خارجی:

دکتر مهدی نوریان (دانشگاه اصفهان)

 

 

نگارش:

نغمه دادور

 

 

ساعت 10 روز یک‌شنبه 1395/7/11

تالار شریعتی