سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (الحاج جاسم نهاد عبداللطیف ناصر)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی تطبیقی آرایۀ متناقض‌نما در متون بلاغی و ادبی عربی و فارسی

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر عبدالله رادمرد

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر احسان قبول

 

استاد(ان) داور:

دکتر مرضیه آباد، دکتر محمود فتوحی

 

نگارش:

الحاج جاسم نهاد عبداللطیف ناصر

 

 

ساعت 14 روز چهار‌شنبه 31/6/1395

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی