سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (حمیده نیک‌قدمی)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

گردآوری و توصیف گویش حسینی

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر زهرا اختیاری

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محسن صادقی

 

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّدرضا راشد محصل، دکتر محمّدمهدی ناصح

 

 

نگارش:

حمیده نیک‌قدمی حسینی‌یی

 

 

 

 

ساعت 10 روز سه‌شنبه 23/6/1395

کلاس 202