سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسۀ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد (سعیده عفّتی چیتگر)

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

شناسایی گفتمان‌های موجود در «حدیقه» و بررسی نسبت آنها با یکدیگر

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر سیدمهدی زرقانی

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر محمّدجواد مهدوی

 

استاد(ان) داور:

دکتر محمّد تقوی، دکتر سمیرا بامشکی

 

نگارش:

سعیده عفّتی چیتگر

 

 

ساعت 9 روز دوشنبه 15/6/1395

تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی