شنبه, 29 دی 1397

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (حامد صافی)

 

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

 

موضوع رساله دکتری:

مقایسه تحلیلی داستان‌های شاهنامۀ فردوسی و تواریخ عربی متأثر از سیرالموکها (تا پایان سدۀ 4) بر اساس فزون متنیّت ژنت

 

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر فرزاد قا ئمی

 

 

استاد(ان) مشاور:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی، دکتر سمیرا بامشکی

 

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر محمّدجعفر یاحقی، دکتر مریم صالحی‌نیا

 

 

استاد داور خارجی:

دکتر محمّدرضا راشد محصّل

 

 

نگارش:

حامد صافی

 

 

ساعت 9 روز سه‌شنبه 1395/6/16

تالار استاد رجایی بخارایی