پنج شنبه, 24 آبان 1397

برنامه درسی دانشجویان ورودی 1395

 

برنامه درسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی 1395

     مقطع کارشناسی ارشد ادبیّات محض:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. قسمت تئوری مجازی (از طریق سایت آموزشهای الکترونیکی دانشگاه) ارائه خواهد شد. زمان برگزاری کلاس عملی توسط مرکز کامپیوتر دانشکده اعلام می‌شود.

عربی1- صرف و نحو

دکتر محمّدجواد مهدوی

شنبه‌ ساعت 18-16

نظم فارسی- مثنوی

دکتر عبدالله رادمرد

دوشنبه‌ ساعت 18-16

نثر فارسی- تاریخ بیهقی

دکتر زهرا اختیاری

یک‌شنبه‌ ساعت 10-8

زبان خارجه1

دکتر امید همدانی

شنبه‌ ساعت 12-10

 

     مقطع کارشناسی ارشد ادبیّات تطبیقی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

آشنایی با کامپیوتر

این درس به صورت مجازی- عملی ارائه می‌شود. قسمت تئوری مجازی (از طریق سایت آموزشهای الکترونیکی دانشگاه) ارائه خواهد شد. زمان برگزاری کلاس عملی توسط مرکز کامپیوتر دانشکده اعلام می‌شود.

زبان تخصصی انگلیسی

دکتر سمیرا بامشکی

شنبه ساعت 12-10

تطوّر متون شعر فارسی

دکتر سیدمهدی زرقانی

یک‌شنبه ساعت 10-8

متون نظم و نثر عربی

دکتر احسان قبول

یک‌شنبه ساعت 16-14

نظریّه و نقد ادبی

دکتر امید همدانی

شنبه ساعت 18-16

 

     مقطع دکتری ادبیّات محض:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

متون نظم و نثر عربی1

دکتر سیدحسین فاطمی

سه‌شنبه ساعت 16-14

دستور تاریخی و تطبیقی

دکتر محمّدجواد مهدوی

چهارشنبه ساعت 10-8

تحقیق در متون عرفانی و حکمی

دکتر محمّد جاویدی صباغیان

چهارشنبه ساعت 12-10

 

     مقطع دکتری گرایش ادبیّات عرفانی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

تحقیق در مبانی عرفان اسلامی

دکتر امید همدانی

چهارشنبه ساعت 18-16

تحقیق در متون نظم1

دکتر سیدجواد مرتضایی

سه‌شنبه ساعت 18-16

تحقیق در تحوّل زبان فارسی

دکتر محمّدجواد مهدوی

چهارشنبه ساعت 12-10

 

     مقطع دکتری گرایش ادبیّات حماسی:

نام درس

نام استاد

زمان برگزاری

سیر تحوّل ادبیّات فارسی

دکتر سیدمهدی زرقانی

چهارشنبه ساعت 12-10

متون حماسی فارسی1

دکتر محمّدجعفر یاحقی

چهارشنبه ساعت 10-8

کاربرد نقد ادبی در تحلیل شاهنامۀ فردوسی

دکتر ابوالقاسم قوام

سه‌شنبه ساعت 10-8