سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از رسالۀ دکتری (فاطمه ماه‌وان)

گروه آموزشی زبان‌ و ادبیّات فارسی

موضوع رسالۀ دکتری:

متن‌پژوهی شاهنامه با رویکرد استفاده از نگاره‌ها

(تعریف، تبیین و طبقه بندی قابلیّت های نگارگری، به منزلۀ منبعی تازه در متن پژوهی)

 

نام دانشجو:

فاطمه ماه‌وان

 

استاد(ان) راهنما:

دکتر محمّدجعفر یاحقی

 

استاد(ان) مشاور:

پروفسور چارلز ملویل (استاد دانشگاه کمبریج)

دکتر گابریل وندنبرگ (استاد دانشگاه لیدن هلند)

 

استاد(ان) داور داخلی:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی، دکتر ابوالقاسم قوام

 

استاد داور خارجی:

دکتر حسن بلخاری (دانشکده هنرهای زیبای تهران)

 
ساعت 11 روز چهارشنبه 10/6/1395، تالار شریعتی