پنج شنبه, 24 آبان 1397

برگزاری جلسات برزونامه‌خوانی

 

 

جلسات برزونامه خواني توسط دكتر فرزاد قائمي از 23 تيرماه چهارشنبه ها ساعت 12 تا 13:30 و سه شنبه ها ساعت 16-18 در قطب علمي برگزار مي شود.

دوستاني كه امكان حمل لب تاپ دارند، ترجيحاً براي نسخه خواندن به همراه داشته باشند.