سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد (رضا رفایی قدیمی مشهد)

جلسۀ دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد:

بررسی روند نازک خیال، همزمان با سبک وقوع در قرن دهم هجری

نام دانشجو:

رضا رفایی قدیمی مشهد

استاد(ان) راهنما:

آقای دکتر محمود فتوحی

استاد(ان) مشاور:

خانم دکتر مریم صالحی‌نیا

استاد(ان) داور:

آقای دکتر محمّدجعفر یاحقی - آقای دکتر ابوالقاسم قوام

ساعت 10 سه‌شنبه 25/3/95، تالار قطب علمی