دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

انتصاب دکتر ابوالقاسم قوام به عنوان مدیر گروه آموزشی

 

دكتر محمد كافي، رئيس دانشگاه فردوسی مشهد، در حكمي دكتر ابوالقاسم قوام ، دانشیار گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی را به مدت دو سال، به عنوان مدير گروه آموزشي زبان و ادبیات فارسی منصوب كرد.

در قسمتی از این حکم آمده است :

ضروري است برنامه مدون گروه را منطبق بر رويكردهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده و براساس سند راهبردي دانشگاه تهيه و اجراي آن را با بهره‌گيري از توان موجود در گروه در اولويت كاري خود قرار دهيد. نظارت و اعمال مديريت بر كاركنان گروه در راستاي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي و پژوهشي ساير همكاران و دانشجويان و استفاده از همه ظرفيت‌هاي گروه در جهت صرفه و صلاح دانشگاه مورد تأكيد و انتظار مي‌باشد. اميدوارم جايگاه برجسته گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد در كشور در پايان مسئوليت شما متعالي تر گردد.