سه شنبه, 29 خرداد 1397

جلسه دفاع از رساله دکتری (فرزانه علوی‌زاده)

 

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

بررسی انتقادی مقالات ادبیّات تطبیقی

در دهۀ هشتاد ایران (بر مبنای نظریه فرانسوی)

 

 

استاد راهنما:

دکتر سیدمهدی زرقانی

 

استادان مشاور:

دکتر محمّدجواد مهدوی، دکتر احسان قبول

 

استادان داور:

دکتر بهمن نامور مطلق

دکتر محمّد تقوی

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

 

دانشجو:

فرزانه علوی‌زاده

 

زمان: ‌شنبه 1394/7/25 ساعت 14

مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی و شاهنامه