پنج شنبه, 24 آبان 1397

امتحان جامع شفاهی دانشجویان دکتری

دانشجویانی که نمره کتبی آنان به حدّ نصاب لازم رسیده است(به شرح زیر) جهت برگزاری امتحان شفاهی روز یک‌شنبه مورّخ 1394/7/19 ساعت 8 صبح در محل دفتر گروه حضور داشته باشند. سایر دانشجویان نمره لازم را در امتحان کتبی کسب نکرده‌اند.

1. امید شاه‌مرادی

2. سیدعلی رضوانی

3. محمّدصادق خاتمی

4. محمّد دستورانی

5. بشری‌سادات طباطبائی

6. ساره دانشفر

7. هما رحمانی

8. موسی قلی‌زاده