دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از رساله دکتری (فرّخ لطیف‌نژاد رودسری)

 

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

متنیّت در شعر معاصر

با تکیه بر شعر نیما، سپهری و باباچاهی

 

 

استاد راهنما:

دکتر مه‌دخت پورخالقی چترودی

دکتر فرزان سجودی

 

استادان مشاور:

دکتر سیدمحمّدرضا هاشمی، دکتر محمّد تقوی

 

استادان داور:

دکتر امیرعلی نجومیان،

دکتر محمودرضا قربان صباغ

دکتر سمیرا بامشکی

 

 

دانشجو:

فرّخ لطیف‌نژاد رودسری

 

زمان: روز شنبه مورّخ 1394/7/11 ساعت 11:30

مکان: تالار قطب علمی فردوسی‌شناسی و شاهنامه