پنج شنبه, 24 آبان 1397

اطلاعیه حذف و اضافه

 

اطلاعیه حذف و اضافه

نیمسال اوّل 95-1394

مقطع کارشناسی:

دروس زیر به دلیل به حدّنصاب نرسیدن تعداد دانشجویان حذف می‌شود. دانشجویانی که این دروس را انتخاب کرده‌اند لازم است در حذف و اضافه نسبت به حذف این دروس اقدام نمایند.

1. زبان خارجه2 به شماره درس: 21251387

2. کارگاه ویراستاری به شماره درس: 21253281

3. مبانی آموزش زبان فارسی به شماره درس: 21253349

 

مقطع کارشناسی ارشد:

درس کشف‌المحجوب به شماره 31253017 ، ارائه شده است که دانشجویان ورودی 92 و ماقبل می‌توانند این درس را انتخاب نمایند.

گروه آموزشی زبان ادبیّات فارسی