دوشنبه, 28 خرداد 1397

جلسه دفاع از رساله دکتری (احمد فتوحی‌نسب)

 

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان:

تصحیح انتقادی درج‌الدرر

(چهار مجلس اوّل) همراه با مقدمه،‌تعلیقات و فهارس

 

 

استاد راهنما:

دکتر زهرا اختیاری

 

استادان مشاور:

دکتر هادی وکیلی، دکتر فرزاد قائمی

 

استادان داور:

دکتر محمّدمهدی ناصح

دکتر محمّدکاظم کهدویی

 

 

دانشجو:

احمد فتوحی‌نسب

 

زمان: سه‌‌شنبه 10/6/1394 ساعت 10

مکان: تالار استاد رجائی بخارایی