سه شنبه, 29 خرداد 1397

گزارش جلسه دفاع از رساله دکتری (سرورسا رفیع‌زاده)

 

 

جلسۀ دفاع از رسالۀ دکتری خانم سرو رسا رفیع زاده با عنوان «بررسی مسائل زنان در ادبیات داستانی افغانستان با رویکرد تحلیل گفتمان » برگزار شد.

در این جلسه که در ساعت 30: 10 در محل تالار کتابخانۀ قطب علمی تشکیل شد، دکتر تقوی استاد راهنما، خانم دکتر صالحی‌نیا و آقای دکتر بیات (دانشیار دانشگاه خوارزمی) استادان مشاور و دکتر یاحقی به عنوان داور داخلی رساله حضور داشتند، ابتدا خانم رفیع زاده خطابۀ خود را برای حاضران قرائت و به انگیزه‌ها و اهداف تحقیق، چگونگی و روش کار و نتایج حاصل از آن اشاره کرد.

DefaRafizadeh

 

رفیع زاده در این خطابه بیان کرد که در افغانستان، وجود سلسله مراتب خانوادگی و مسائل اجتماعی سیاسی سبب شده که اقتدار از آن مردان باشد، همین مسأله در ادبیات داستانی معاصر افغانستان نیز تأثیر است. در قرن بیستم تحولاتی در مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان پدید آمد که بر ادبیات داستانی این کشور تأثیر گذاشت. وی توضیح داد که در این رساله شش اثر داستانی افغانستان در دهه های شصت، هفتاد و هشتاد را با رویکرد تحلیل گفتمان( بر اساس نظریه فرکلاف) مورد بررسی قرار داده و تفاوت‌های گفتمان زنانه و مردانه در آنها بازگو کرده است. رفیع زاده بیان کرد که این تحلیل با تمرکز بر ویژگی‌های زبانی این گفتمان‌ها انجام شده است. وی خطابه‌اش را با ابراز قدردانی و سپاس از استادان دانشگاه فردوسی مشهد در طول 9 سال تحصیل به پایان برد.

سپس داور خارجی آقای دکتر فرید اله بیژن از دانشگاه موناژ استرالیا، از طریق اینترنت، نکاتی را دربارۀ این رساله بیان کرد. ایشان ابتدا به محسنات این پژوهش پرداخت و   آن را از جهت درک رویکرد و نوع پژوهش بسیار ارزشمند و بکر ارزیابی کرد سپس انتقاداتی دربارۀ تحقیق از جمله استفاده از منابع غیرتخصصی تاریخی و کلی گرایی در بعضی بخش‌های رساله مطرح کرد.

پس از آن خانم رفیع زاده مواردی از ایرادهای دکتر بیژن را پذیرفت و مواردی دیگر را پاسخ داد. در ادامه   آقای دکتر یاحقی به عنوان داور داخلی رساله به بیان نکات و طرح سوالاتی دربارۀ رساله پرداخت و ایشان پاسخ داد.

در ادامه جلسه، آقای دکتر بیات موضوع رساله   و پرداختن به ادبیات داستانی افغانستان را از نقاط قوت آن برشمرد و دوگونگی زبان نویسنده به ویژه در ترجمه‌ها و نیامدن مباحث و نظریه ها در جایگاه خود، پرداختن به فمنیسم به صورت غیردقیق را از جمله اشکالات این رساله دانست. ایشان همچنین بیان کرد که چرا در این رساله از آثار نوبسندگان مشهورتر افغانستان استفاده نشده است. دکتر بیات، درک عمیق تئوری مورد بحث را از نکات برجسته رساله عنوان کرد. سپس خانم رفیع زاده به سؤالات و نقدهای ایشان پاسخ گفت.

DefaRafizadeh1

در ادامه جلسه، دکتر یوسفی، استاد مشاور ، انتخاب موضوع   رساله را بسیار خوب دانست و بیان کرد که خانم رفیع زاده در برخی موارد، احساسات شخصی خود را در تحقیق دخالت داده که باید در این باره تأمل دوباره داشته باشد. خانم دکتر صالحی نیا نیز به عنوان استاد مشاور، از استادان برای همکاری سپاسگزاری کرد. دکتر تقوی، استاد راهنمای رساله نیز پذیرفت که احساسات در قلم نویسنده نقش داشته و آن را در بخشی جزو جداناشدنی این رساله دانست چرا که دانشجو فقط دغدغه علمی صرف نداشته و دغدغۀ شخصی، فرهنگی و اجتماعی هم داشته است.

در پایان، خانم رفیع زاده از استادان و دوستانی که ایشان را در این دوره همراهی کرده اند، سپاسگزاری کرد.

خانم سرو رسا رفیع زاده با نمره 18.75درجه دکتری زبان و ادبیات فارسی را دریافت کرد.