پنج شنبه, 24 آبان 1397

قابل توجه متقاضیان خوابگاه در تابستان

 

با توجه به نزديك شدن به بازۀ زماني درخواست خوابگاهدانشجويي در طي تابستان، به استحضار ميرساند دانشجويان متقاضي بايد از اول خرداد تقاضاهاي خود را در پورتال دانشجويي تكميل و ارسال نمايند. شايان ذكر است اين معاونت با همكاري معاونتهاي محترم طرح برنامه و دانشجويي اقدام به تعيين شاخصها نموده است و شاخصهاي مزبور در قالب فرآيندهاي الكترونيكي تدوين و بارگذاري شدهاند. معاونت محترم دانشجويي متكفل تخصيص خوابگاه به دارندگان شرايط ميباشد؛ طبيعي است كه به دانشجوياني كه شرايط مندرج در فرم الكترونيكي را دارا نباشند خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.