سه شنبه, 29 خرداد 1397

پیگیری امور آموزشی تعدادی از دانشجویان پردیس بین‌الملل

 

دانشجویان زیر ضمن هماهنگی با کارشناس آموزشی گروه، جهت پی‌گیری وضعیّت آموزشی خود به اداره آموزش پردیس بین‌الملل مراجعه نمایند.

- زهرا سعادتی‌فر

- زری جامی‌الاحمدی

- افسانه میری

- مینا مدحی

- عبدالله تقی‌پور

- محمّد نجّاری