سه شنبه, 29 خرداد 1397

تغییر در برنامه درسی مقطع دکتری گرایش حماسی و عرفانی

 

با توجه به اینکه در برنامه درسی دانشجویان مقطع دکتری ورودی 1393 گرایش عرفانی و گرایش حماسی تغییراتی انجام شده است. دانشجویان محترم با توجه به این تغییرات انتخاب واحد خود را اصلاح نمایند.

- درس تحقیق در متون نظم1 (گرایش عرفانی) حذف شده و درس تحقیق در مبانی عرفان اسلامی ارائه شده است.

- درس زبان حماسی (گرایش حماسی) حذف شده و درس تحقیق در ادبیّات پیش از اسلام ارائه شده است.