دوشنبه, 18 آذر 1398

پایان‌نامه‌های دفاع نشده

دانشجوياني كه موضوع پايان‌نامه آنها در شوراي گروه به تصويب رسيده است لازم است جهت دريافت تأییدیه مربوطه یا اصلاحات احتمالی در پیشنهاده، به دفتر گروه مراجعه نمایند. همچنین 15 روز پس از تصویب، فرصت دارند تا فرم طرح شماره 3 را از طریق پورتال دانشجویی تکمیل کنند.

مشاهده فهرست پایان‌نامه‌های دفاع نشده