دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397

منابع آزمون جامع بهمن‌ماه 1393

 

حوزۀ امتحانی

منابع

 

 

کلیّات ادبی (سبک‌شناسی، انواع ادبی، بلاغت و دستور زبان)

1. غلامرضایی، محمّد، 1331، سبک‌شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو، تهران: نشر جامی، 1377، ص 512.

2. شمیسا، سیروس، 1328، سبک‌شناسی نثر، تهران: نشر میترا، 1390، 406.

3. شمیسا، سیروس، 1328، کلیّات سبک‌شناسی، تهران: میترا، 1383.

4. جرجانی، عبدالقاهربن عبدالرحمن، ف 471ق. اسرارالبلاغه؛ ترجیحاً چاپ محمود شاکر فهر.

5. شفیعی کدکنی، محمّدرضا، 1318، صور خیال در شعر فارسی: تحقیق انتقادی در تطور ایماژهای شعر پارسی و سیر نظریه بلاغت در اسلام و ایران، تهران: آگه، 1389.

6. ضیف، شوقی، البلاغة؛ تاریخ و تطور بلاغت؛ ترجمه محمّدرضا ترکی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1390،

7. عبدالهی، حسین؛ زحافات رایج در شعر فارسی.

8. وحیدیان کامیار، تقی، عمرانی غلامرضا؛ دستور زبان فارسی1.

 

 

ادبیّات داستانی و روایت‌شناسی

1. میرصادقی، جمال؛ عناصر داستان.

2. کریستف بالایی، پیدایش رمان ایرانی.

3. میرصادقی، جمال، ادبیّات داستانی.

4. شلومیث ریمون کنان، بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری.

5. جرالد پرینس، روایت‌شناسی: شکل و کارکرد روایت، ترجمه محمّد شهبا.

 

 

 

نظریّه‌ها و رویکردها،‌نقد ادبی، تحلیل گفتمان

1. نورمن فرکلاف؛ تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمه شایسته پیران و دیگران.

2. یورگنسن؛ نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمۀ هادی جلیلی.

3. سلطانی، علی‌اصغر؛ قدرت، گفتمان و زبان.

4. نظریه ادبیّات، رنه ولک.

 

 

 

عرفان و تصوّف

الف) کتاب‌ها

1. مرتضوی، منوچهر؛ مکتب حافظ.

2. زرین‌کوب، عبدالحسین؛ ارزش میراث صوفیه.

3. فولادی، علیرضا؛ زبان عرفان.

4. استیسن؛ فلسفه و عرفان؛ ترجمه خرمشاهی.

ب) مقالات

کتاب میراث تصوّف، لئونارد لوینسون، ترجمۀ مجدالدین کیوانی:

1. فصل اوّل از جلد اوّل: مقالۀ ظهور و تحوّل تصوف ایرانی، دکتر سیدحسین نصر؛

2. فصل پنجم: شرایط تاریخی تصوّف ایرانی در عهد سلجوقی،

3. فصل دوازدهم: بنیان فلسفۀ اشراق سهروردی، این ریچارد بتن

4. فصل سی و هشتم: زن سوفیانی در آثار ابن عربی و   رومی؛ ا.ج. دیلواوستیس.

بعلاوه متون نظم و نثر عرفانی (حدیقه، منطق‌الطیر، مثنوی کشف‌المحجوب، مصباح‌الهدایه)

 

 

 

حماسه

1. آیدنلو، سجاد؛ مقدمه کتاب‌های متون منظوم پهلوانی، سمت، 1388و دفتر خسروان، سخن، 1390.

2. صفا، ذبیح‌الله؛ حماسه‌سرایی در ایران؛ از قدیمی‌ترین عهد تاریخی تا قرن چهاردهم، چاپ ششم، تهران، امیرکبیر، 1379.

3. خالقی مطلق؛ مقالۀ «از خدای‌نامه تا شاهنامه(چاپ شده در نامۀ ایران باستان)»، و مدخلهای «شاهنامه فردوسی«، «فردوسی»، «رستم و اسفندیار« و خطیبی ابوالفضل مقالۀ «رستم و سهراب» در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(و همچنین در کتاب فردوسی و شاهنامه‌سرایی، چاپ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1391).

4. ریاحی، محمّدامین: سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی: مجموعه نوشته‌های کهن درباره فردوسی و شاهنامه و نقد آنها، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372.

5- متن شاهنامه فردوسی

 

 

 

تصحیح و متن‌شناسی

الف) کتاب‌ها

1. مایل هروی، نجیب؛ تاریخ نسخه‌پردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلام، 1380.

2. صفری، علی؛ نسخه‌شناخت؛ میراث مکتوب.

3. ریشار، فرانسیس؛ کتاب ایرانی (چهارمقاله در مباحث متن‌پژوهی، نسخه‌شناسی و کتاب‌‌آرایی)، ترجمۀ ع روحبخش، تهران: میراث مکتوب، 1385.

4. افشار، ایرج؛ کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی؛ میراث مکتوب، 1390.

ب) مقالات:

1. «خالقی مطلق و فن تصحیح متن در ایران» محمود امید سالار، سی‌ و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، تهران: بنیاد موقوفات افشار، 1389.

2. «نقش ایدئولوژیک نسخه بدلها»، محمّدرضا شفیعی کدکنی، نامۀ بهارستان، ش 9 و 10، بهار و زمستان 1383، صص 92-110.

3. «تحوّل تلفظ کلمات فارسی در دورۀ اسلامی»، جلال متینی، مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی مشهد، ش2، سال 7.

4. «تحوّل رسم‌الخط فارسی از قرن ششم تا قرن سیزدهم هجری«، جلال متینی، مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی مشهد، ش3، سال 4.

 

 

ادبیّات تطبیقی

1. گویارد، ام.اف؛ ادبیّات تطبیقی، ترجمه خان‌محمّدی، انتشارات پاژنگ.

2. غنیمی هلال، محمّد؛ ادبیّات تطبیقی، ترجمه آیت‌الله زاده شیرازی، امیرکبیر.

3. ولک،‌رنه، مقاله ادبیات همگانی، تطبیقی و ملّی از کتاب نظریه ادبیّات

4. Comparative literature: Method and perspectives by Newton P.Stadlkecht published by penn state University Press.