دوشنبه, 18 آذر 1398

فرم‌های کارشناسی

فرم‌های کارشناسی

 

 

فرم اشکال آموزشی

 درخواست کارت المثنی

 

 

 

 

 

 

 درخواست مرخصی تحصیلی

 درخواست تغییر رشته

 

 

 

 

 

 

 حذف تک‌درس

 انتخاب واحد دستی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Written by: Tafaghodi